,

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 10.07.2020 r. Sala Plenerowa – MOK w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1. / Informacja /

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 10.07.2020 r.

Sala Plenerowa – MOK w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1.

/ Informacja /

10.07.br. w II terminie, o godzinie 14:00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata Niemiec. Zarówno data, jak i miejsce zebrania – Sala Plenerowa MOK w Żorach, gdzie można pomieścić 40 osób zachowując określoną wymogami pandemii Covid-19 przestrzeń, wynikało z aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 27 słuchaczy UTW, co stanowi w zaokrągleniu 15 % stanu członków UTW z aktualnie opłaconymi składkami.

Mimo niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia, Zebranie mogło podejmować uchwały –  zgodnie z treścią § 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2019 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu  07.07.2020 r., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/2020; 2/2020; 3/2020 – dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności UTW za 2020 r.
  1. Uchwała nr 4/2020 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za 2019 r.
  2. Uchwała nr 5/2020 – o uzupełnieniu składu Zarządu UTW z uwagi na rezygnacje osób pełniących funkcje Skarbnika i Sekretarza Zarządu.

Pozostałe osoby wyraziły zgodę na dalszą pracę w Zarządzie, z tym, że Prezes Helena Karwot  zgodziła się pełnić funkcję Skarbnika do końca finansowego rozliczenia br.

Po zastanowieniu, na pracę w Zarządzie wyraziły zgodę słuchaczki: Ewa Tetla i Janina Bochanysz.

Na 1 – wszym posiedzeniu Zarządu, ustalno funkcje:

  • Prezes Helena Karwot
  • Wiceprezes Zarządu Danuta Jendryszczyk
  • Skarbnik Ewa Tetla
  • Sekretarz Janina Bochanysz
  • Członek Grażyna Zawierucha.

W czasie dyskusji Prezes przedstawiła zebranym trudną sytuację uniwersytetu wynikającą głównie z pandemii Covid-19, uniemożliwiającą w zasadzie normalne prowadzenie zajęć. Bardzo wiele osób obawia się kontaktu fizycznego, co powoduje, że nie wykorzystujemy w pełni mocno ograniczonych powierzchni na zajęcia ruchowe. Skutkiem tego słuchacze nie regulują składek członkowskich, a  to prowadzi do ograniczenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego w tym roku. Sytuacja jest bardzo trudna, tym bardziej, że nie wiadomo jak dalej rozwinie się pandemia Covid-19 i jak to wpłynie na obecnych i przyszłych słuchaczy UTW.

Zasugerowała też, że z powodu stanu zdrowia po zakończeniu finansowym tego roku, zamierza odejść z pracy w Zarządzie UTW. W tej sytuacji trzeba rozważyć ewentualną zmianę funkcjonowania UTW, np. jako jednostki w strukturze MOK w Żorach. Do sprawy trzeba przystąpić jak najszybciej i ważne jest zaangażowanie naszych słuchaczy.

Zdjęcia: Karolina Glanert

Zarząd UTW w Żorach