Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Sejmik Śląski Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – 7 marzec 2018 r.

W sali Sejmiku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się Śląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku zorganizowane przez Komitet Organizacyjny Śląskiego Forum UTW we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Forum było poświęcone roli UTW w edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych.

Przedstawiono różne formy funkcjonowania UTW:

  • polski fenomen UTW – w uczelniach wyższych;

  • samodzielne stowarzyszenia i fundacje UTW

  • UTW w ramach stowarzyszeń lokalnych

  • UTW w jednostkach organizacyjnych samorządu lokalnego.

Pierwszy UTW w Polsce powstał w 1975 roku / inicjatorka – Prof. Halina Szwarc – Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych – Warszawa / i był to 3 UTW w Europie, a na koniec 2017 roku mamy 615 UTW w kraju. Pierwszą tego typu placówką w województwie Śląskim i siódmą w kraju był UTW w Uniwersytecie Śląskim, który powstał

w semestrze letnim 1982/1983.

Obszary tematyczne w działalności UTW obejmują szereg zagadnień: społeczeństwo obywatelskie, partycypacja społeczna – nauka, wiedza, edukacja – informacje dla osób starszych, zdrowie, pomoc społeczna, aktywność fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, historia, kultura, sztuka, bezpieczeństwo seniorów, integracja i międzypokoleniowa współpraca, nowoczesne technologie, media, komunikacja społeczna, transport, komunikacja, ekonomia, finanse,”Srebrna gospodarka”- prawa osób starszych.

Wsparcie Federacji UTW dla środowiska UTW – Rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych (ASOS) na lata 2012-2013, a następnie na lata 2014 – 2020 z rocznym budżetem 40 mln zł.

Wsparcie dla UTW „zostało ogłoszone przez ministra J. Gowina podczas otwarcia Forum UTW w Nowym Sączu w dniu 7 września 2016r. Budżet programu wynosił 4 mln zł na 2017 r.

Propozycja Federacji UTW dla Śląskich UTW

– opracowanie diagnozy potrzeb UTW w woj.śląskim – badanie ankietowe, raport;

– aktualizacja bazy adresowej UTW w woj.śląskim;

– udział śląskich UTW w Rządowym Programie dla Śląska.

Przyszłość i rozwój UTW – to współpraca ze wszystkim sektorami społeczno – gospodarczymi.

Z naszego UTW w spotkaniu uczestniczyły Marianna Dana i Lucyna Gawlik.

Zdjęcia na stronie utwzory.pl

Więcej informacji na stronie Śląskie Forum UTW.

Zarząd UTW w Żorach