Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 15.06.2021 r.  ŻCOP w Żorach, Os. Sikorskiego 52.

/ Informacja /

             15.06.2021 r. w II terminie, o godzinie 15.00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTWw Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata Niemiec. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią covid-19 spotkaliśmy się w naszej sali 103 / ŻCOP /, zachowując wymagane pandemią ograniczenia / maseczki /.

W Walnym Zebraniu wzięło udział 37 słuchaczy UTW oraz zaproszeni goście: Pani Hanna Kalisz – Kierownik Klubu „Wisus” – członek wspierający oraz Pan Stanisław Ratajczyk – Dyrektor MOK w Żorach. 14 słuchaczy UTW było w pełni zaszczepionych przeciw covid-19, duża część zaliczyła1 dawkę, stoły były rozstawione, tak że spełniliśmy w naszej ocenie zalecenia przeciw pandemii.

Mimo niskiego udziału słuchaczy w zebraniu / w zaokrągleniu 19 % stanu członków UTW z częściowo opłaconymi składkami za 2020 r./, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2020 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 8.06.2021 r., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/2021; 2/2021; 3/2021 – dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności UTW za 2020 rok.
  1. Uchwała nr 4/2021 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za 2020 rok.
  2. Uchwała nr 5/2021 – o powołaniu na kolejną kadencję 2021 – 2024 Komisji Rewizyjnej

w obecnym składzie: –  Renata Bajerska- Wonsik  –       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

–  Ryszard Wesołowski          –        Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

–  Emilia Olesiuk                  –           Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Prezes przypomniała, że 25.02.2021 r. podpisano porozumienie o współpracy Stowarzyszenia UTW w Żorach z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach, zgodnie z którym obsługę administracyjno – księgową wraz z pozyskaniem dotacji z Gminy Miejskiej Żory dla Stowarzyszenia, przejmuje MOK w Żorach. Obecny na zebraniu dyrektor MOK poinformował, że zajęcia na UTW wg założeń na dzień dzisiejszy rozpoczną się od września br, a całość spraw uniwersytetu będzie prowadził Klub „Wisus”. W związku z tym Zarząd UTW w Żorach wystąpił uchwałą do WZC UTW – 15.06.2021 r. o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW w Żorach – Panu Stanisławowi Ratajczykowi – Dyrektorowi MOK w Żorach zgodnie  z § 27 ust. 1 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach. Zebrani jednogłośnie przez aklamację poparli wniosek zarządu. Zebrani przyjęli też jednomyślnie uchwałę Zarządu o przyjęciu do Stowarzyszenia UTW w Żorach, na członka wspierającego  Pani Hanny Kalisz – Kierownika Klubu „Wisus”, zgodnie z deklaracją członkowską ( § 14 ust. 4 Statutu…).

W dyskusji skupiono się nad regulowaniem składek członkowskich z uwagi na wielomiesięczną przerwę w zajęciach stałych UTW. Z uwagi na to, że zajęcia na UTW planuje się rozpocząć od 1.09.br  i składki będą regulowane w Klubie „Wisus”, ustalono odpłatność składek od 1 września br, lub od miesiąca rozpoczęcia zajęć w wysokości 10 zł/miesiąc, płatne kwartalnie. Zapłacone przez kilku słuchaczy składki na br zostaną zaliczone na poczet okresu, od którego rozpoczną się zajęcia.

Zaległe składki członkowskie za 2020 rok będą regulowane w Biurze UTW w czasie dyżurów:                                  wtorek           –           godz. 13.30  –  15.30;                                                                                                                                                                                                                                          czwartek         –          godz. 10.00  –  12.00.

Za zdjęcia dziękujemy naszym słuchaczom Karolince i Ludwikowi Glanertom.

Zarząd UTW w Żorach