,

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 10 lipiec 2020 r. – godzina 13:30 / MOK Żory – sala plenerowa /

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach

10 lipiec 2020 r. – godzina 13:30 / MOK Żory – sala plenerowa /

 

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 13.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach odbędzie się w II terminie w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 14:00.

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach obraduje w następującym porządku obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SUTW w Żorach i wybór Prezydium Zebrania

/Przewodniczący i Sekretarz/.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli w 2020 roku.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.
  7. Uzupełnienie składu Zarządu – podjęcie uchwały.
  8. Dyskusja – wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał dostępne będą w Biurze UTW.

Z uwagi na ograniczoną do 18 ilość osób w sali 103 ŻCOP,  zebranie odbędzie się

w Sali Plenerowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

Prosimy o obecność na zebraniu i przestrzeganie określonych wymogów wynikających

z zagrożenia pandemią Covid -19.

 

Zarząd UTW w Żorach