,

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 15 czerwiec 2021 r. – godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach

15 czerwiec 2021 r. – godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

            Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 14.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach odbędzie się w II terminie w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 15:00.

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach obraduje w następującym porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SUTW w Żorach i wybór Prezydium Zebrania

      /Przewodniczący i Sekretarz/.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2020.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli w 2020 roku.
 6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 8. Uzupełnienie składu Zarządu – podjęcie uchwały.
 9. Informacja MOK o działalności UTW w 2021 roku.

              –  powierzenie godności Członka  Honorowego Stowarzyszenia Dyrektorowi MOK w Żorach – Panu Stanisławowi Ratajczykowi, oraz przyjęcie Pani Hanny Kalisz – Kierownika Klubu „Wisus” na członka wspierającego Stowarzyszenia.

 1. Dyskusja – wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach