Walne Zebranie Członków UTW w Żorach

Walne Zebranie Członków UTW w Żorach – 21.04.2017 r.

/ Informacja /

21.04.br. w II terminie o godzinie 16:00, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała – Pani Małgorzata Niemiec – pełniąca obowiązki sekretarza w Zarządzie UTW..

W Walnym Zebraniu wzięło udział 48 słuchaczy UTW, co stanowi 15 % stanu członków UTW z aktualnie opłaconymi składkami.

Mimo niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2016 rok oraz informacją o działalności Komisji Rewizyjnej i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 22.12.2016 r. i 11.04.br, Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2017; 2/2017; 3/2017 – dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego z

działalności UTW za 2016 r.

2. Uchwała nr 4/2017 – o akceptacji Regulaminu Komisji Rewizyjnej przedstawionego

przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Renatę Bajerską Wonsik.

3. Uchwała nr 5/2017 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za 2016 r.

4. Uchwała nr 6/2017 – o uzupełnieniu składu Zarządu UTW z uwagi na rezygnację z pracy

w Zarządzie Pań: Krystyny Spychalskiej i Ludwiki Bielak.

Na pracę w Zarządzie wyraziły zgodę Panie: Danuta Jendryszczyk i Regina Trawińska, a

Prezes powierzyła im funkcje:

– Wiceprezes Zarządu Danuta Jendryszczyk

– Skarbnik Regina Trawińska.

5. Uchwała nr 7/2017 – o wprowadzeniu uzgodnionych z prawnikiem ŻCOP zmian w

Statucie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.

6. Uchwała nr 8/2017 – o zmianie nazwy w KRS na Stowarzysznie Uniwersytet Trzeciego

Wieku w Żorach / do tej pory było bez „w Żorach” /.

7. Uchwała nr 9/2017 – o podwyższeniu z dniem 01.10.2017 r. składki członkowskiej UTW

do 10,00 zł/miesiąc, tj. 30,00 zł/ kwartał.

W czasie dyskusji Prezes zaproponowała powołanie Rady Programowej UTW, a organizacji Rady podjęła się Pani Jolanta Pasierbek, co zostało przyjęte z aprobatą przez zebranych.

Zarząd UTW

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz