Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 17.04.2018 r.


Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Członków Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – 17.04.2018 r.
/ Informacja /

17.04.br. w II terminie o godzinie 16:30, odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan
Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata Niemiec.
W Walnym Zebraniu wzięło udział 37 słuchaczy UTW, co stanowi w zaokrągleniu 13
% stanu członków UTW z aktualnie opłaconymi składkami.
Mimo niskiej frekwencji członków Stowarzyszenia, Zebranie mogło podejmować
uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności
UTW za 2017 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
w dniu 10.04.2018 r., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2018; 2/2018; 3/2018 – dotyczące przyjęcia sprawozdania
finansowego z
działalności UTW za 2017 r.
2. Uchwała nr 4/2018 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za
2017 r.
3. Uchwała nr 5/2018 – o powołaniu nowego składu Zarządu UTW z uwagi na
zakończenie
kadencji ustepującego Zarządu.
Z wyjatkiem Pani Małgorzaty Niemiec – sekretarza zarządu, która zrezygnowała z
dalszej pracy w Zarządzie, pozostałe osoby wyraziły zgodę na dalszą pracę w
Zarządzie, tak że wybór ograniczył się do sekretarza Zarządu. Ostatecznie
wyraziła
zgodę na pełnienie funkcji sekretarza Zarządu Pani Jolanta Pasierbek.
Na 1 – wszym posiedzeniu Zarządu, ustalno funkcje:
Prezes Helena Karwot
Wiceprezes Zarządu Danuta Jendryszczyk
Skarbnik Maria Trześniewska
Sekretarz Jolanta Pasierbek
Członek Grażyna Zawierucha.
W czasie dyskusji Prezes przypomniała, że kolejny rok działalności naszego
uniwersytetu to jubilusz 10-lecia i w związku z tym trzebaby to jakoś zaakcentować.
Zaproponowała powołanie Komitetu obchodów 10-lecia UTW w Żorach. Do sprawy
trzeba przystąpić jak najszybciej i ważne jest zaangażowanie naszych słuchaczy.

Zarząd UTW w Żorach