Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach 07 czerwiec 2019 r. – godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

Żory, 23.05.2019 r.

 

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach

07 czerwiec 2019 r. – godzina 14:30 /sala 103 ŻCOP/

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 07.06.2019 r. o godzinie. 14.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach odbędzie się w II terminie w dniu 07.06.2019 r. o godzinie 15:00.

Walne Zebranie Członków SUTW w Żorach obraduje w następującym porządku obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków UTW i wybór Prezydium Zebrania

/Przewodniczący i Sekretarz/.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli w 2019 roku.
  6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.
  7. Uzupełnienie składu Zarządu – podjęcie uchwały.
  8. Dyskusja – wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach