Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach

ZAWIAD. O WALNYM -17.04.2018 strona

 

Walne Zebranie

Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.

17 kwiecień 2018 r. – godzina 16:00 /sala 103 ŻCOP/

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 17.04.2018 r. o godzinie. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków odbędzie się w II terminie w dniu 17.04.2018 r. o godzinie 16:30.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków obraduje w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków i wybór

Prezydium Zebrania /Przewodniczący i Sekretarz/.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.

8. Wybór nowego składu Zarządu – podjęcie uchwały.

9. Dyskusja – wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach