,

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach 17 października 2023 r. – godz. 14.00 /sala 103 ŻCOP

Na podstawie § 24 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 17.10.2023 r. o godzinie. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w związku z przystąpieniem do likwidacji Stowarzyszenia UTW w Żorach.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w II terminie w dniu 17.10.2023 r. o godzinie 14:30.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW w Żorach i Prezydium Zebrania /Przewodniczący i Sekretarz /.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach i niezwłoczne przystąpienie do prac związanych z procesem likwidacji – podjęcie uchwały nr 1/10/2023.

6. Podjęcie decyzji o wyborze likwidatora Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach – podjęcie uchwały nr 2/10/2023.

7.Podjęcie decyzji o przekazaniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach instytucjom charytatywnym – podjęcie uchwały nr 3/10/2023.

8. Dyskusja – wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW w Żorach dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach