,

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach sprawozdanie

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
– 09.05.2023 r. – ŻCOP w Żorach, Os. Sikorskiego 52.

/ Informacja /

09.05.2023 r. w II terminie, o godzinie 14.30, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Danuta Jendryszczyk. W Walnym Zebraniu wzięło udział 23 słuchaczy UTW.
Mimo niskiego udziału słuchaczy w zebraniu / w zaokrągleniu 13,9 % stanu członków UTW z opłaconymi składkami za 2022 r./, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.
– W 2022 roku poza 11 zajęciami stałymi prezentowaliśmy się na: – XIV Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji Senioralnych na Stadionie Śl. w Chorzowie, organizowanej przez UTW w Łazach, gdzie 6 naszych zawodników ( w komplecie zespół taneczny „Powiew Młodości”) zdobyło 3 medale:1 srebrny, 2 brązowe i 1 punktowane miejsce. Pięknie zaprezentowały się też nasze zespoły taneczne na wieczorze integracyjnym olimpiady.
– Nasze zespoły taneczne „Powiew Młodości”, „Ladies Banditos” i „Butterfly” uświetniły uroczystość 15- lecia UTW w Zawierciu, który sfinansował koszt dojazdu i zostaliśmy poczęstowani przysmakami przygotowanymi przez słuchaczki UTW w Zawierciu.
– wróciliśmy też na VII OSAS (Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów), trochę w skromniejszej wersji, ale nasze zespoły mogły zaprezentować swoje umiejętności.
– Nasze zespoły taneczne uświetniły też 30 Finał WOŚP, wystąpiły na Przeglądzie Tanecznym w Pszowie, na Jarmarku Władysławowskim w Żorach, na Pikniku z okazji 15 – lecia ŻCOP i wielu innych imprezach.
– bawiliśmy się na zabawach z okazji zakończenia roku akademickiego i andrzejkowej,
spotkaliśmy się na wigilijce, a wszystkie te imprezy były w ocenie uczestników bardzo udane.
– Bardzo aktywnie nasi słuchacze współpracują z MOSiR w Żorach. Systematycznie grają też w boule na bulodromach w Parku „Cegielnia” i są czołowymi zawodnikami Żorskiej Ligi Petanque. – –
Nasi słuchacze są bardzo aktywni w Klubie Globtrotera, z którym chodzą i jeżdżą na wycieczki i wczasy, krajowe i zagraniczne.
– Po raz pierwszy, nasi starsi słuchacze (70+), o co wnioskowałam razem z Żorską Radą Seniorów, zostali zaproszeni przez Prezydenta Miasta do pięknej restauracji Arkadia na spotkanie w dniu 21.09.2022 r., gdzie w ogromnej liczbie seniorów zostali podjęci obiadem, ciastem i zabawieni przez śpiewający kabaret.
Przy przedstawianiu sprawozdania finansowego, prezes podkreśliła, że w związku z podpisanym 25.02.2021 r. porozumieniem o współpracy Stowarzyszenia UTW w Żorach z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach, w myśl którego obsługę administracyjno – księgową wraz z pozyskaniem dotacji z Gminy Miejskiej Żory dla Stowarzyszenia, przejął MOK w Żorach, nasze finanse są bardzo ograniczone i dotyczą właściwie zakupów kartek, tuszu i papieru do drukarki, opłaty za domenę i prowadzenie konta bankowego, a po stronie dochodów do wpisowego na olimpiadę w Chorzowie.
Zamknęło to rok 2022 stratą w wysokości 2040 zł w zaokrągleniu, pokrytą z zysku lat poprzednich.
Prezes podziękowała kierownikowi i pracownikom Klubu „Wisus” za organizację z uśmiechem i sympatią zajęć stałych dla słuchaczy UTW, ŻCOP za wsparcie i bieżącą pomoc zarządowi UTW, zarządowi za współpracę, komisji rewizyjnej za uwagi i wszystkim najbardziej zaangażowanym słuchaczom w działalności UTW na co dzień.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2022 rok oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 4.05.2023 r., Walne Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2023; 2/2023; 3/202 – dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego
z działalności UTW za 2022 rok.
2. Uchwała nr 4/2023 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za 2022 rok.
Z uwagi na stan zdrowia rezygnację z pracy w Zarządzie Stowarzyszenia UTW w Żorach złożyła
Sekretarz – Janina Bochanysz.
Nikt z obecnych nie podjął się pracy w Zarządzie. W związku z tym prezes poinformowała zebranych powołując się na zapis § 26, pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, o kontynuacji pracy zarządu w składzie 3 osobowym, tj.: – Prezes – Helena Karwot

– Skarbnik – Ewa Tetla
– Sekretarz – Grażyna Zawierucha

Prezes rozpoczęła dyskusję informując zebranych, że wobec braku chętnych do pracy w zarządzie UTW, (a dalsza praca zarządu w obecnym składzie może okazać się niemożliwa), zarząd rozważa i wstępnie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem MOK, zmianę formy funkcjonowania uniwersytetu jakojednostki samodzielnej stowarzyszenia, na działalność dla seniorów w strukturach MOK prowadzoną przez Klub „Wisus”.
Dyskusja dotyczyła przewidywanej formy funkcjonowania uniwersytetu.
Prezes poinformowała też, że likwidacja uniwersytetu wiąże się z koniecznością dodatkowej, nowej
pracy i że liczy na pomoc słuchaczy w tym zakresie.

Zarząd UTW w Żorach