Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.
09 maj 2023 r. – godzina 14:00 / sala 103 ŻCOP /

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Żorach                     Żory, 24.04.2023 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.
09 maj 2023 r. – godzina 14:00 / sala 103 ŻCOP /

Na podstawie § 22 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 09.05.2023 r. o godzinie. 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków odbędzie się w II terminie w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 14:30.
Walne Zebranie Członków obraduje w następującym porządku obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków SUTW w Żorach i wybór Prezydium Zebrania
/ Przewodniczący i Sekretarz /.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w 2022 roku.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.
8. Uzupełnienie składu Zarządu – podjęcie uchwały.
9. Informacja o zakładanych zmianach w Stowarzyszenia UTW w Żorach.
9. Dyskusja – wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Walnego Zebrania i podjętych uchwał
dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach

Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach
44-240 Żory, Os. Sikorskiego 52

Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS 0000328396
REGON 241241406, NIP 651 169 61 35
Konto: 89 8456 0009 2001 0025 4692 0002

Tel. 513536354, 695590403
e-mail: utwzory@interia.pl
http://www.utwzory.pl/