Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW

13 czerwiec 2017 r. – godzina 13:00 /sala 103 ŻCOP/

Na podstawie § 24 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach zawiadamia, że w dniu 13.06.2017 r. o godzinie. 13.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż w przypadku braku quorum Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW odbędzie się w II terminie w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 13:30.

Walne Zebranie Członków UTW obraduje w następującym porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków UTW i wybór Prezydium

Zebrania /Przewodniczący i Sekretarz/.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach –

§ 28 pkt 5. zapis treści zgodnie z § 11 ust 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach – podjęcie

uchwały.

6. Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i podjętej uchwały dostępne będą w Biurze UTW.

Zarząd UTW w Żorach

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz